Vetoomus: Kaupunginhallituksen esitys verotietojen avoimuudesta puutteellinen ja demokratian vastainen

15.5.2018

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle jo kertaalleen hylättyä esitystä veroraportoinnista kaupungin hankinnoissa. Vaikuttaa siltä, että virkamiehet ovat haluttomia noudattamaan valtuuston tahtoa.

Suurin osa suomalaisista lienee yhtä mieltä siitä, että yritysten pitäisi maksaa ne verot, jotka niille on laeissa säädetty. Siksi olemme hyvin hämmästyneitä Helsingin kaupunginhallituksen päätöksestä maanantaina 7. toukokuuta olla edistämättä avoimuutta verotietojen raportoinnista kaupungin hankintojen yhteydessä. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen 29.11.2017 palauttaa uudelleenvalmisteluun esityksen, jonka mukaan kaupungin hankintoihin osallistuvat yritykset voisivat vapaaehtoisesti raportoida verojen maksustaan. Vapaaehtoiseen raportointiin päädyttiin siksi, että hankintalain mukaan yrityksiä ei voi velvoittaa kertomaan verotietojaan julkisesti. 

Marraskuussa käsittelyssä olleen esityksen mukaan verotietoja pyydettäisiin vasta kun tarjouskilpailun voittaja on selvillä, eli kun kaupunki tekee sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa esimerkiksi vammaispalveluiden tuottamisesta. 

Valtuusto palautti esityksen uudelleenvalmisteluun suurin piirtein seuraavin sanamuodoin: ”Selvitetään mahdollisuutta pyytää verotietoja kilpailutuksen tarjousvaiheessa”. Tämä on tärkeää, sillä se on ainoa tapa vertailla kilpailutukseen osallistuvien yritysten verotietoja keskenään. Verotietojen avoimuus on veroparatiisitalouden torjumisen perusedellytys.

Nyt kaupunginhallitus esittää valtuustolle jo kertaalleen hylättyä esitystä veroraportoinnista kaupungin hankinnoissa. Virkamiesvalmistelu on tapahtunut hyvän hallintotavan vastaisesti, se on ollut yksipuolista eikä ole noudattanut valtuuston tahtoa. On täysin pöyristyttävää ja demokratian vastaista, että hallinto esittää jo kertaalleen hylättyä esitystä uudelleen vaaleilla valitulle valtuustolle, jonka kuuluisi tehdä asiassa poliittinen päätös. 

Valtuuston tahto oli selvä: verotietojen pyytäminen sopimusvaiheessa ei riitä. On siis tarkasteltava ja arvioitava niitä seikkoja, jotka puoltavat tietojen pyytämistä tarjousvaiheessa ja niitä seikkoja jotka puoltavat tietojen pyytämistä sopimusvaiheessa. 

Tosiasiallisesti kaupunginhallinto ei ole selvittänyt asiaa valtuuston edellyttämällä tavalla. Seuraavien ongelmien takia virkamiesvalmistelua voidaan pitää epäonnistuneena ja jopa demokratian vastaisena:

  • Mitään juridisia esteitä verotietojen pyytämiselle hankintojen tarjousvaiheessa ei ole sillä tietojen antaminen on yrityksille vapaaehtoista. Silti valmistelussa tuodaan esille vain juridisia seikkoja, jotka puoltavat tietojen pyytämistä sopimusvaiheessa. Tältä osin valmistelu on ollut täysin yksipuolista. Juridisia perusteluja tietojen pyytämiselle tarjousvaiheessa löytyisi esimerkiksi Kuntalain 1§, perustuslain 1§, 2. momentti, perustuslain 19§, 3. momentti.

  • Hallinto vetoaa yksipuolisesti kaupungin strategiaan ilman että se tuo esille yhtäkään strategiasta nousevaa näkökohtaa, joka puoltaisi tietojen pyytämistä hankintojen tarjousvaiheessa: "Helsingin kaupungin strategiasta olisi kuitenkin löytynyt useita painavia perusteluja, joiden mukaan tietoja tulisi pyytää tarjousvaiheessa mm nämä:

    "Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Helsinki on maailman johtava kaupunki julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä. [. . .] Helsinki vahvistaa asemaansa osallisuuden ja avoimuuden kansainvälisenä edelläkävijänä." 

    ”Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita."

  • Esityksessään hallinto vetoaa hankintalakiin ja sen henkeen suosia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hallinto vetoaa pienten yritysten hallinnolliseen taakkaan verotietoja pyydettäessä. Silti valmistelussaan hallinto ei ole selvittänyt mahdollisuutta rajata verotietojen pyytämistä suuriin hankintoihin joihin pienet ja keskisuuret yritykset eivät osallistuisi. Tosiasiallisesti tällaisesta rajauksesta käytiin keskustelua valmisteluvaiheessa ja esillä oli mahdollisuus rajata verotietojen pyytäminen 25M euroa ylittäviin hankintoihin, jolloin pk-yritykset eivät tule tarjoajina kyseeseen.

  • Hallinnon vastauksessa annetaan ymmärtää, että mikäli hankintaan osallistuva yritys ei täytä hankintalain ulossulkemiskriteerejä (esimerkiksi liittyen veropetoksiin) verotietoja ei tarvitsisi pyytää tarjousvaiheessa. Aggressiivinen verosuunnittelu ei kuitenkaan kuulu tällä hetkellä hankintalain ulossulkemiskriteereihin, joten aggressiivista verosuunnittelua ei voida torjua ilman tietoja yrityksen tosiasiallisesta veroasteesta ja maakohtaisia veroraportteja.

Vaikuttaa siltä, että hallinto on haluton noudattamaan tässä asiassa valtuuston enemmistön tahtoa ja on siksi valmistellut esityksen yksipuolisesti ja poliittisesti tarkoitushakuisesti. Pidämme erittäin tärkeänä, ettei valtuusto jousta sille kuuluvasta demokraattisesta mandaatista tehdä poliittisia päätöksiä ja linjauksia asioissa joissa linjaukset eivät ole ristiriidassa juridisten ja hallinnollisten seikkojen kanssa. 

Veroparatiisitalous on yksi aikamme suurimmista haasteista ja Helsingin kaupungilla olisi nyt oiva tilaisuus olla omalta osaltaan mukana edistämässä kipeästi tarvittavaa avoimuutta pyytämällä hankintakilpailuun osallistuvilta yrityksiltä verotietoja jo tarjousvaiheessa.

Vetoamme, teihin, jotka äänestitte 29.11.2017 palautuksen puolesta, että asia palautetaan jälleen uudelleenvalmisteluun riittävän tiukalla ja selvällä muotoilulla, että hallinto voi noudattaa sille kuuluvaa demokraattista tehtävää. 

 

Johannes Kananen

Reilu vero ry

puh. 050 547 68 79

 

Omar El Begawy

Attac ry

puh. 040 504 35 61

 

Lotta Staffans

Eetti ry

Verotietojen avoimuus on veroparatiisitalouden torjumisen perusedellytys. Kaupunginhallituksen esitys verotietojen avoimuudesta on puutteellinen ja demokratian vastainen.
Verotietojen avoimuus on veroparatiisitalouden torjumisen perusedellytys. Kaupunginhallituksen esitys verotietojen avoimuudesta on puutteellinen ja demokratian vastainen.